T   T     T
   
   
 
 
 
 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ kingpowerfoundation.com เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า ”เว็บไซต์นี้” หมายถึง kingpowerfoundation.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเซลล์ และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก เว็บไซต์อื่น ๆ ของเชลล์และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนด และ เงื่อนไขอื่นซึ่งแตกต่างไปจาก ข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ อื่น ๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมอย่าพึงสันนิษฐาน ว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นด้วย
 
 
  เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความคุ้มครองในด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา รวมถึงสิทธิข้างเคียงทุกประเภทที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ หรือที่มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
 
  การพิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ ส่วนตัว และ/หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทางการค้าหรือแสวงหา กำไร โดยมีเงื่อนไขว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของของมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และไม่ทำการแก้ไข เพิ่มเติม ตัดทอนข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำ ซ้ำ ดัดแปลงที่นำมาใช้เพื่อการศึกษานั้น จะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้น ๆ
  กรุณางดเขียน โพสต์ข้อความหยาบ เสียดสี ดูถูก ดูหมิ่น รวมถึงข้อความที่อ้างอิงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
 
  เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏใน เว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมโดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และมูลนิธิฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง มีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้ง ในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลาขณะที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์นี้ รวมตลอดทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ จะได้กำหนดขึ้นในภายหลังด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน
 
  มูลนิธิฯ ขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใด ๆ (warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือการที่ท่านใช้ การรับประกันคุณภาพ (warranties) ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการรับประกัน ด้านการซื้อขายหรือความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูล หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิด สิทธิใด ๆ มูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนอันเกิดจากโอกาส ทางธุรกิจที่เกิดจากการ ใช้ หรือใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด
  มูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการถูกฟ้องร้อง อันเนื่องมาจากการเขียน โพสต์ ข้อความใส่ร้ายผู้อื่น
 
 
เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือ รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคล ภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/ หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็น ความรับผิดชอบของท่านเอง มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ รวมตลอดถึงการรับประกันใด ๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใด ๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น
 
 
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ผ่านเว็บไซต์นี้จะถูกนำ ไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูล ส่วนตัวเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังข้อมูล อื่น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้ เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา
 
 
หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อบรรณาธิการเว็บไซต์ kingpowerfoundation.com ที่ info@kingpowerfoundation.com