T   T     T
   
   
 
 
 
 
 
 1. บัตรถวายพระพรชัยมงคล นำมาจากบัตรถวายพระพรชัยมงคลที่ประชาชนเขียนด้วยความตั้งใจ ด้วยสมาธิจากความรัก และความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้อยเรียงเป็นตัวอักษรทำให้บัตรถวายพระพรชัยมงคลเป็นที่รวมพลังจิตที่มีคุณ ค่ายิ่ง
 2. พวงมาลัยและดอกไม้พระราชทาน นำมาจากดอกไม้สด และพวงมาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใช้สักการะบูชาพระพุทธรูป ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน ซึ่งเกิดจากการอธิษฐานจิตด้วยความเลื่อมใสศรัทธาของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อ พระพุทธศาสนา
 3. พระอารามหลวง คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา คำว่า วิสุงคามสีมา ในที่นี้หมายถึง  เขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์ เพื่อใช้เป็นที่สร้างโบสถ์ และพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ หรือมีผู้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นวัดหลวง
 4. มวลสารสำคัญที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ คือผงสมเด็จจิตรลดาซึ่งส่วนประกอบหลักของผงสมเด็จจิตรลดา เป็นมวลสารที่นำมาจากสถานที่สำคัญทั่วประเทศ เช่น วัดคู่บ้านคู่เมือง และ/หรือ ศาลหลักเมืองจากทุกจังหวัด (ในขณะนั้น พ.ศ. 2508 ประเทศไทยมี 71 จังหวัด)
 5. มวลสารสำคัญจากวัดอินทรวิหาร คือมวลสารสมเด็จวัดระฆัง ลักษณะผงทรงสี่เหลี่ยมโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์โดยพรหมรังษี และเป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีที่นักสะสมพระเครื่องแสวงหายิ่งนัก
 6. มวลสารศักดิ์สิทธิ์จากวัดที่มีเจ้าคณะจังหวัดจำพรรษาอยู่ และวัดที่มีเกจิชื่อดังเป็นมวลสารซึ่งพระภิกษุผู้ทรงศีลได้ทำการอธิษฐานจิต ขออนุญาต ก่อนนำมามอบให้แก่มูลนิธิฯ
 7. มวลสารศักดิ์สิทธิ์จากสาธารณรัฐอินเดียและประเทศเนปาล น้ำจากแม่น้ำคงคา (พาราณสี), น้ำวัดป่ามหาวัน,  น้ำสระไวสาลี (วัดสาลี), บ่อทรงเสวย (เชตวัน), น้ำจุฬาตรีคูณ (อัลคชชาท), น้ำนรัญชรา (พุทธคยา), น้ำยมุนา (โกสัมพี), น้ำสระโบคบุรณี (ที่ประสูติลุมพินีวัน), น้ำสระวัดเวฬุวัน (ราชคฤห์), น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ (บ่อพญานาคอินเดีย), มวลดินจากดินกุฏิพระพุทธเจ้า, ดินบริเวณประสูติ(ลุมพินี), ดินบริเวณตรัสรู้ (พุทธคยา), ดินบริเวณปฐมเทศนา (สารนารถ), ดินบริเวณปรินิพพาน (กุสินารา), ดินที่มกุฏพันธนเจดีย์ (สถานที่ถวายพระเพลิงฯ กุสินารา), ดินพุทธคยา, ดินกุฎิพระสารีบุตร, ดินกุฎิพระอานนท์, ดินกุฎิพระมหากัสสปะ, ดินกุฎิพระมหาโมคคัลลานะ, ดินกุฏิพระสีวลี, ดินกุฏิพระราหุล, ดินยมกปาฏิหาริย์, ดินบ้านนางวิสาขา และดินกุฏิองคุลีมาร
 
 
 
 1. ด้านหน้าประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในขณะที่ทรง โบกพระหัตถ์ครั้งเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2549  ในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี
 2. ด้านหน้าส่วนล่างประกอบด้วยครุฑ เทพพาหนะของพระนารายณ์ ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติ และเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสมมุติเทพ
 3. ด้านหลังประดิษฐานประติมากรรมนูนสูงตราสัญลักษณ์การฉลองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี  ด้านล่างมีอักษร “เรา พระเจ้าอยู่หัว”
 4. การนำสัญลักษณ์  (รูปหัวใจ) หมายถึง  รัก  มาใช้กับโครงการมวลสารมงคล “เรา พระเจ้าอยู่หัว”  เพื่อสื่อให้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่ได้นำบัตรถวายพระพรชัยมงคลจากโครงการ “เรา พระเจ้าอยู่หัว” มารวมเป็นมวลสาร
 5. การออกแบบรูปทรงมวลสารมงคล เป็นลักษณะรูปทรงหยดน้ำ ซึ่งเปรียบเสมือนหยดน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานแด่ราษฎร
 
 
 1. วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร  ผงสมเด็จจิตรลดา และเกสรดอกไม้
 2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  กรุงเทพมหานคร  มวลสารกระเบื้องพระอุโบสถ
 3. วัดอรุณราชวราราม  กรุงเทพมหานคร
 4. วัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  มวลสารดิน และทองคำเปลว
 5. วัดพระปฐมเจดีย์  จังหวัดนครปฐม  มวลสารดินองค์พระปฐมเจดีย์, ทองคำอันเป็นชนวนจากองค์หลวงพ่อพระร่วงฯ, ผงว่าน 108 ชนิด, ผงดอกไม้ที่เป็นมงคลนามทุกชนิดเกษร, ผงดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนนำมาบูชาหลวงพ่อพระร่วงฯ, ตะไคร่องค์พระปฐมเจดีย์, ผงกระเบื้ององค์พระปฐมเจดีย์,ผงพระภูธราวดีของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช พร้อมด้วยผงอิทธิเจของพระเถระเกจิอาจารย์ 108
 6. วัดสุทัศนเทพวราราม  กรุงเทพมหานคร  1.ดินจากสัตตมหาสถาน(ต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นเกตุ, ต้นจิก, อนิมิสเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์,รัตนจงกรมเจดีย์) 2.ดินจากบริเวณพระอุโบสถ 3.ผงธูปจากพระวิหารหลวงพระศรีศายกมุนี 4.ผงธูปจากพระอุโบสถพระพุทธตรีโลกเชษฐ์
 7. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร
 8. วัดพระมหาธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
 9. วัดพระธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม่  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 10. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  กรุงเทพมหานคร
 11. วัดอินทรวิหาร  กรุงเทพมหานคร  มวลสารที่รวบรวมไว้กว่า 600 รายการ  (มวลสารสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษี)
 12. วัดปากน้ำ  กรุงเทพมหานคร
 13. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  จังหวัดสุโขทัย 
 14. วัดพนัญเชิง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 15. วัดพระบรมธาตุไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มวลสารอิฐโบราณสมัยศรีวิชัย, เศษกระเบื้องวิหารคตเก่า, เศษถ้วยชามโบราณสมัยศรีวิชัย, ผงธูปบูชาพระธาตุ
 16. วัดพระธาตุลำปางหลวง  มวลสารผงเถ้าธูปและเกสรดอกไม้บด
 17. วัดพระธาตุแช่แห้ง  จังหวัดน่าน
 18. วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร  มวลสารดิน และพระเครื่องที่ชำรุด
 19. วัดระฆังโฆสิตาราม  กรุงเทพมหานคร
 20. วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างไห้)  จังหวัดปัตตานี
 21. วัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 22. วัดเพชรสมุทรวรวิหาร  จังหวัดสมุทรสงคราม มวลสารผงทอง และผงเถ้าธูป
 23. วัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี
 24. วัดวังวิเวการาม  จังหวัดกาญจนบุรี
 25. วัดป่าอุดมสมพร  จังหวัดสกลนคร
 26. วัดโพธิสมภรณ์  จังหวัดอุดรธานี 
 27. วัดอัมพวัน  จังหวัดสิงห์บุรี
 28. วัดดอยแม่ปั๋ง  จังหวัดเชียงใหม่
 29. วัดศรีอุบลรัตนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี  มวลสารดินทรายภายในพัทธสีมา,เถ้าธูปเทียน และดอกไม้แห้งถวายเป็นพุทธบูชาพระแก้วบุษราคัม
 30. วัดญาณสังวราราม  จังหวัดชลบุรี  มวลสารผงเถ้าธูป
 31. เชตวันมหาวิหาร  สาธารณรัฐอินเดีย
 32. วัดกระบี่น้อย  จังหวัดกระบี่
 33. วัดกลาง (กลางวรวิหาร) จังหวัดสมุทรปราการ
 34. วัดกลางมิ่งเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
 35. วัดกะพังสุรินทร์  จังหวัดตรัง  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 36. วัดกัลยาณมิตร  กรุงเทพมหานคร
 37. วัดก้ำก่อ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 38. วัดเกาะหลัก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 39. วัดแก้วโกรวาราม  จังหวัดกระบี่  มวลสารดิน และผงเถ้าธูป
 40. วัดขันเงิน  จังหวัดชุมพร  มวลสารผงเถ้าธูป
 41. วัดเขาบางทราย  จังหวัดชลบุรี  มวลสารผงเถ้าธูป
 42. วัดเขาโบสถ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มวลสารดินจากมณฑปปู่ท้วม ทำพิธีพุทธาภิเษกไปเมื่อ 30 มี.ค. 50 ใช้พระเกจิ 125 รูป
 43. วัดเขาสุกิม  จังหวัดจันทบุรี
 44. วัดเขียนเขต  จังหวัดปทุมธานี
 45. วัดคงคาราม  จังหวัดเพชรบุรี
 46. วัดคฤหบดี  กรุงเทพมหานคร
 47. วัดคลองโพธิ์  จังหวัดอุตรดิตถ์
 48. วัดคลองวาฬ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 49. วัดคูหาสวรรค์  กรุงเทพมหานคร  มวลสารดินกลางพระอุโบสถ, มวลสารต่างๆ เมื่อซ่อมองค์พระประธาน และไม้ช่อฟ้าพระอุโบสถอายุมากกว่า 100 ปี
 50. วัดคูหาสวรรค์  จังหวัดพัทลุง  มวลสารดินวัดพะโค๊ะ จ.สงขลา, ดินวัดสีหยัง  จ.สงขลา, ดินวัดเสมาเมือง จ. นครศรีฯ, ดินท้องแม่น้ำท่าแพ จ.นครศรีฯ, ดินบริเวณองค์พระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ จ.นครศรีฯ, ดินในท้องถ้ำคูหาสววรค์ จ. พัทลุง, ดินบริเวณเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว จ. พัทลุง, ดินในหุบเขาตำบลโก๊ระ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเชีย, ดินวัดช้างไห้  จ.ปัตตานี
 51. วัดโคกสมานคุณ  จังหวัดสงขลา
 52. วัดจอมไตร  จังหวัดตรัง
 53. วัดจันทน์กะพ้อ  จังหวัดปทุมธานี
 54. วัดจันทาราม  กรุงเทพมหานคร
 55. วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม  จังหวัดชลบุรี  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 56. วัดเจ็ดยอด  จังหวัดเชียงราย
 57. วัดเจริญสุขาราม  จังหวัดสมุทรสงคราม
 58. วัดแจ้ง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มวลสารสกัดจากใบพัทธสีมาพระอุโบสถเก่าอายุประมาณ 800 ปี
 59. วัดแจ้งแสงอรุณ  จังหวัดสกลนคร
 60. วัดชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร
 61. วัดชนาธิปเฉลิม  จังหวัดสตูล
 62. วัดชลธาราสิงเห  จังหวัดนราธิวาส
 63. วัดช่องลม  จังหวัดราชบุรี
 64. วัดชัยชนะสงคราม  กรุงเทพมหานคร   ผงเถ้าธูป
 65. วัดชัยพฤกษมาลา  กรุงเทพมหานคร
 66. วัดชัยสามหมอ  จังหวัดชัยภูมิ
 67. วัดชินวราราม  จังหวัดปทุมธานี
 68. วัดชุมพรรังสรรค์  จังหวัดชุมพร
 69. วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี
 70. วัดไชโย  จังหวัดอ่างทอง
 71. วัดดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
 72. วัดดาวดึงษาราม  กรุงเทพมหานคร
 73. วัดตโปทาราม  จังหวัดระนอง
 74. วัดตรีทศเทพ  กรุงเทพมหานคร
 75. วัดตานีนรสโมสร  จังหวัดปัตตานี
 76. วัดไตรธรรมาราม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 77. วัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร
 78. วัดทรงศิลา  จังหวัดชัยภูมิ  มวลสารดิน และใบโพธิ์จากประเทศอินเดีย
 79. วัดทองธรรมชาติ  กรุงเทพมหานคร  มวลสารจากพระประธาน 200 ปี ภายในพระอุโบสถวัดทองธรรมชาติ
 80. วัดทองนพคุณ  กรุงเทพมหานคร
 81. วัดท่าตอน  จังหวัดเชียงใหม่
 82. วัดทินกรนิมิต  จังหวัดนนทบุรี
 83. วัดเทวราชกุญชร  กรุงเทพมหานคร
 84. วัดเทวสังฆาราม  จังหวัดกาญจนบุรี
 85. วัดไทยกุสินาราเฉลิมราช  สาธารณรัฐอินเดีย
 86. วัดไทยพุทธคยา  สาธารณรัฐอินเดีย
 87. วัดไทยลุมพินี  สาธารณรัฐอินเดีย
 88. วัดธรรมิการาม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 89. วัดธาตุทอง  กรุงเทพมหานคร
 90. วัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์
 91. วัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร  ดินและดอกไม้แห้ง
 92. วัดนางนอง  กรุงเทพมหานคร
 93. วัดนิมมานรดี  กรุงเทพมหานคร
 94. วัดนิเวศธรรมประวัติ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 95. วัดในวัง  จังหวัดสงขลา
 96. วัดบพิตรพิมุข  กรุงเทพมหานคร
 97. วัดบรมนิวาส  กรุงเทพมหานคร
 98. วัดบรมวงศ์อิศรวราราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 99. วัดบวรมงคล  กรุงเทพมหานคร  มวลสารดิน  และพระเครื่องที่ชำรุด
 100. วัดบ่อทองราษฏร์บำรุง  จังหวัดชลบุรี
 101. วัดบางนาใน  กรุงเทพมหานคร
 102. วัดบางพระ  จังหวัดชลบุรี
 103. วัดบึง  จังหวัดนครราชสีมา
 104. วัดบึงพระลานชัย(บึง)  จังหวัดร้อยเอ็ด
 105. วัดบุญยืน  จังหวัดน่าน
 106. วัดบุญวาทย์วิหาร  จังหวัดลำปาง
 107. วัดบุณยประดิษฐ์  กรุงเทพมหานคร  มวลสารดินและดอกไม้สด(ดอกบัว)
 108. วัดบุปผาราม  กรุงเทพมหานคร  มวลสารผงเถ้าธูป
 109. วัดบุรณศิริมาตยาราม  กรุงเทพมหานคร
 110. วัดบูรพาราม  จังหวัดสุรินทร์
 111. วัดโบสถ์  จังหวัดสิงห์บุรี
 112. วัดปทุมคงคา  กรุงเทพมหานคร
 113. วัดปรมัยยิกาวาส  จังหวัดนนทบุรี
 114. วัดประชานิยม  จังหวัดกาฬสินธุ์
 115. วัดประยุรวงศาวาส  กรุงเทพมหานคร
 116. วัดป่าดาราภิรมย์  จังหวัดเชียงใหม่
 117. วัดป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 118. วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา
 119. วัดไผ่ล้อม  จังหวัดจันทบุรี
 120. วัดพญาภู  จังหวัดน่าน  มวลสารจากองค์พระประธานที่ใหญ่ที่สุด
 121. วัดพระงาม  จังหวัดนครปฐม
 122. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  จังหวัดลำปาง
 123. วัดพระแท่นดงรัง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 124. วัดพระธาตุช่อแฮ  จังหวัดแพร่  มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 125. วัดพระธาตุช้างค้ำ  จังหวัดน่าน
 126. วัดพระบรมธาตุ  จังหวัดกำแพงเพชร
 127. วัดพระบาทมิ่งเมือง  จังหวัดแพร่  มวลสารทองหุ้มพระธาตุเจดีย์  อายุ  100  ปี (ไม่มีดิน)
 128. วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน
 129. วัดพระยาทำ กรุงเทพฯ  มวลสารผงปูนองค์พระประธานโบสถ์ (พระพุทธศรีธรรมุนีนาถ อายุ 300 ปี)
 130. วัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
 131. วัดพิศาลรัญญาวาส  จังหวัดหนองบัวลำภู
 132. วัดพุทธาธิวาส  จังหวัดยะลา
 133. วัดโพธิ์ชัย(โพธิชัย)  จังหวัดหนองคาย  มวลสารดิน และแผ่นพระหลวงพ่อพระใสรุ่นสไบทิพย์
 134. วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร
 135. วัดโพธิ์ปฐมาวาส  จังหวัดสงขลา
 136. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม  จังหวัดเพชรบูรณ์
 137. วัดภคินีนาถ  กรุงเทพมหานคร
 138. วัดมงคลทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร
 139. วัดมงคลนิมิตร  จังหวัดภูเก็ต
 140. วัดมณีไพรสณฑ์  จังหวัดตาก
 141. วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม  จังหวัดอุทัยธานี  มวลสารดินตะไคร่พัทธสีมา, ดินปลวกที่ขึ้นบนพระพุทธรูปโบราณ, ฐานพระพุทธรูปโบราณ (ฐานไม้) ที่ถูกปลวกกินชำรุด, ดินตะไคร่พัทธสีมา, ดินปลวกที่ขึ้นบนพระพุทธรูปโบราณ, ฐานพระพุทธรูปโบราณ (ฐานไม้) ที่ถูกปลวกกินชำรุด
 142. วัดมหรรณพาราม  กรุงเทพมหานคร
 143. วัดมหาธาตุ  จังหวัดเพชรบูรณ์
 144. วัดมหาสมณาราม  จังหวัดเพชรบุรี
 145. วัดมัชฌิมาวาส  จังหวัดอุดรธานี
 146. วัดมุจลินทวาปีวิหาร  จังหวัดปัตตานี
 147. วัดโมลีโลกยาราม  กรุงเทพมหานคร
 148. วัดโยธานิมิต  จังหวัดตราด
 149. วัดราชนัดดาราม  กรุงเทพมหานคร
 150. วัดราชบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  มวลสารเศษดิน, ปูน และกระเบื้องจากพระพุทธปรางค์
 151. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม  กรุงเทพมหานคร
 152. วัดราชผาติการาม  กรุงเทพมหานคร
 153. วัดราชสิทธาราม  กรุงเทพมหานคร
 154. วัดราชาธิวาสวิหาร  กรุงเทพมหานคร  มวลสารผงใบลานพระไตรปิฎกฉบับภาษาขอม(โบราณ)
 155. วัดราษฎร์บำรุง  กรุงเทพมหานคร
 156. วัดราษฎร์ประชุมชนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี
 157. วัดวชิรธรรมสาธิต  กรุงเทพมหานคร
 158. วัดวชิราลงกรณวราราม  จังหวัดนครราชสีมา  มวลสารดิน และพระเครื่องที่ชำรุด
 159. วัดวรนาถบรรพต  จังหวัดนครสวรรค์  มวลสารแผ่นทองคำเปลว, ดอกไม้แห้ง และดิน
 160. วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 161. วัดวิเวกวายุพัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 162. วัดเวฬุราชิณ  กรุงเทพมหานคร
 163. วัดศรีโคมคำ  จังหวัดพะเยา
 164. วัดศรีจันทร์  จังหวัดขอนแก่น
 165. วัดศรีชมชื่น  จังหวัดหนองคาย
 166. วัดศรีธรรมาราม  จังหวัดยโสธร
 167. วัดศรีบุญเรือง  จังหวัดเลย
 168. วัดศรีรัตนาราม  (จูงนาง)  จังหวัดพิษณุโลก
 169. วัดศรีสุดาราม  กรุงเทพมหานคร
 170. วัดศรีสุทธาวาส  จังหวัดเลย
 171. วัดศรีสุริยวงศาราม  จังหวัดราชบุรี  มวลสารผงผนังพระอุโบสถ 128 ปี, ผงปูนผนัง 128 ปี และเถ้าธูปในพระอุโบสถ
 172. วัดสมุหประดิษฐ์  จังหวัดสระบุรี
 173. วัดสร้อยทอง  กรุงเทพมหานคร
 174. วัดสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว
 175. วัดสวนดอก  จังหวัดเชียงใหม่
 176. วัดสว่างอารมณ์  จังหวัดสุโขทัย
 177. วัดสะแก  จังหวัดนครราชสีมา  มวลสารดิน 9 พระธาตุ, ดิน 9 ปราสาท, ดิน 9 นคร, ดิน 9 ประเทศ, ดิน 7 โป่ง, ดิน 7 ป่าช้า, ดินกำแพงเมืองนครราชสีมา (อิฐสมัยย่าโม)
 178. วัดสังข์กระจาย  กรุงเทพมหานคร
 179. วัดสังเวชวิศยาราม  กรุงเทพมหานคร
 180. วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพมหานคร
 181. วัดสามพระยา  กรุงเทพมหานคร
 182. วัดสำราญนิเวศ  จังหวัดอำนาจเจริญ
 183. วัดสิริจันทรนิมิตร  จังหวัดลพบุรี
 184. วัดสุทธจินดา  จังหวัดนครราชสีมา
 185. วัดสุทธิวาตวราราม  จังหวัดสมุทรสาคร  มวลสารผงพระปิดตา (หลวงปู่แก้ว) ผสมผงอิทธิเกจิของแท้, ผงดอกไม้บูชาพระในโบสถ์, และผงเถ้าธูปในพระอุโบสถ
 186. วัดสุปัฏนาราม  จังหวัดอุบลราชธานี
 187. วัดสุรชายาราม  จังหวัดราชบุรี
 188. วัดสุวรรณดาราราม  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มวลสารดิน และดอกไม้แห้ง
 189. วัดเสนหา  จังหวัดนครปฐม
 190. วัดเสาธงทอง  จังหวัดลพบุรี  มวลสารพระผงเก่า และใหม่ (สภาพบดเป็นผง)
 191. วัดโสมนัสวิหาร  กรุงเทพมหานคร
 192. วัดหนองโว้ง  จังหวัดสุโขทัย
 193. วัดหนัง  กรุงเทพมหานคร
 194. วัดหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  มวลสารผงพระหลวงปู่ขาว
 195. วัดหัวลำโพง  กรุงเทพมหานคร
 196. วัดใหม่  จังหวัดจันทบุรี
 197. วัดอนงคาราม  กรุงเทพมหานคร
 198. วัดอมรินทราราม  กรุงเทพมหานคร  มวลสารจากองค์หลวงพ่อโบสถ์น้อย
 199. วัดอุดมธานี  จังหวัดนครนายก