T   T     T
   
   
 
 
 
  คงเป็นที่ทราบกันดีถึงกระแสความต้องการของประชาชนชาวไทยที่พลาดโอกาสการได้เป็นเจ้าของสายข้อมือ
“เราพระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ ๑ ซึ่งผลิตจำนวนจำกัดเพียง ๑ ล้านเส้น และใช้เวลาเพียง ๒ วัน สายข้อมือรุ่นนี้ก็หมดลง โดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคและการประมูลหมายเลขสวย โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2548 จำนวน 105 ล้านบาท


และจากกระแสความต้องการสายข้อมือฯ มีเสียงเรียกร้องของประชาชนที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ จึงนำมาสู่โครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เรา พระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง โดยแนวคิดหลักของโครงการนี้ เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทยเขียนคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกัน
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบริจาคเงิน 100 บาท จะได้รับบัตรถวายพระพรพร้อมรับสายข้อมือ
“เราพระเจ้าอยู่หัว” เป็นที่ระลึก เงินที่ได้รับจากการบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย
 
  ในโครงการ" ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว
 
         
              More..