T   T     T
   
   
 
 
 
 
  นาฬิกา Parmigiani Fleurier จำนวน 60 เรือน
มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก ผลิตนาฬิกายี่ห้อ PARMIGIANI FLEURIER จำนวน 60 เรือน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัดนาฬิกาและเชิญตรา
สัญลักษณ์ การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน และมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายนาฬิกา PARMIGIANI FLEURIER และเงินที่ได้จากการรับบริจาคเป็นเงินจำนวน
30 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2549
 
 
 
 
  มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ร่วมกับผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก 3 แบรนด์ คือ ยี่ห้อ PATEK PHILIPPE จำนวน 120 เรือน (โดยเป็น White Gold จำนวน 60 เรือน และ Rose Gold จำนวน 60 เรือน) ,ยี่ห้อ SEIKO จำนวน 6,000 เรือน ,ยี่ห้อ ORIENT จำนวน 6,000 เรือน โดยได้รับพระบรมราชานุญาตเชิญอักษร พระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนหน้าปัด
นาฬิกา และเชิญตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประดับที่ด้านหลังตัวเรือน