T   T     T
   
   
 
 
 
โครงการ “หนูพระเจ้าอยู่หัว” รณรงค์ให้เยาวชนไทยระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเขียนคำถวายพระพร
แสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชิงทุนการศึกษาจำนวน 999 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บาท และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเงินจากโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” จำนวน 9,990,000 บาท มาใช้เป็นทุนการศึกษาในครั้งนี้ หลังจากปิดรับการส่งผลงานเข้าประกวดเมื่อเดือนธันวาคม 2549 มีนักเรียนส่งบัตรถวายพระพรชัยมงคลเข้ามามากกว่า 45,000 บัตร และทางมูลนิธิฯได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์
จากสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะกรรมการคัดเลือกบัตรถวายพระพรที่เหมาะสมได้รับทุนการศึกษา
 
 
  วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำเงินจากโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เราพระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2 จำนวน 9,990,000 บาท เพื่อนำมามอบให้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานในโครงการ “ หนูพระเจ้าอยู่หัว ”
 
  วันที่ 9 กันยายน 2550 มูลนิธิฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าว ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
 
 


ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา พระราชทาน พร้อมประกาศนียบัตรแก่เยาวชน ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวด
เขียนคำถวายพระพรในโครงการ“หนูพระเจ้าอยู่หัว’’ โดยมี นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
         
  Detail : 01   Detail : 01   Detail : 01   Detail : 01  
 
  ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจากการบริจาค
 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
นายวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิคิง เพาเวอร์ นำคณะกรรมการมูลนิธิ และผู้แทนหน่วยงานที่ให้การ
สนับสนุนโครงการสายข้อมือ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินได้จากการจัดโครงการดังกล่าว จำนวน 814,765,710.95 บาท โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก บันทึกคำถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 16.30 น.