T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของความปรองดอง ความสามัคคี
 
     
 
  มูลนิธิคิง เพาเวอร์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังของความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ ผ่านสัญลักษณ์ รักกันไว้เถิด  จำนวน 1,000,000 เส้น  โดยบริจาค 10 บาท รับสายข้อมือเป็นที่ระลึก 1 เส้น รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เป็นจำนวน 10,000,000 บาท