T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม “สานฝันเพื่อน้อง” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
     
 
 

 เนื่องด้วยวันที่  20  กันยายน  ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ  โดยในวันเดียวกันนี้ถือว่าเป็นวันสิริมงคล  อันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริตย์แห่งราชวงค์จักรีถึง 2 พระองค์  คือ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  (ร.5)  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  (ร.8)

มูลนิธิ  คิง  เพาเวอร์  ร่วมกับฝ่ายคลังสินค้ากลุ่มบริษัท  คิง  เพาเวอร์  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม  “สานฝันเพื่อน้อง”  เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ  ในวันศุกร์ที่  19  กันยายน  2551  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยได้รับเกียรติจาก  ฯพณฯ  นายธวัธชัย  ทวีศรี  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ  เป็นประธานในพิธีฯ  พร้อมกล่าวเปิดงาน  ซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ประกอบด้วย  กิจกรรมปล่อยปลา  ปลูกต้นไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้  กำจัดวัชพืช  ปรับถนนทางเข้า-ออกโรงเรียน  โดยประธานในพิธีฯ  มอบสายข้อมือ  “เรา   พระเจ้าอยู่หัว”    อุปกรณ์กีฬา  และอุปกรณ์การเรียน  พร้อมทั้งมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น  ในโอกาสนี้นายทวีโชค  บุญขันธ์  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีคลังสินค้ากลุ่มบริษัท  คิง  เพาเวอร์  ร่วมมอบทุนการศึกษาทุนละ  1,000  บาท  จำนวน  10  ทุน  โดยมีนายไววิทย์  นาถ้ำพลอย  ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  ร่วมเป็นสักขีพยาน