T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
มอบอุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
     
 
 

บ้านนางาม  ต.ท่ากระดาน  อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา    เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นชนบทที่ห่างไกล  มีปัญหาทางด้านสาธารณสุขสูงมากเป็นอันดับต้น ๆ  ของภาคกลาง  ทั้งยังเป็นหมู่บ้านในเขตกันชนของผืนป่าสำคัญของประเทศ  ประชากรส่วนใหญ่มีความยากจนขาดแคลนโอกาส  เด็กและเยาวชนขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา  และอุปกรณ์การเรียน  ภาควิชาเวชศาสตร์ทหารและชุมชน  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  ได้จัดกิจกรรมนำนักศึกษาแพทย์ฯ  ฝึกปฏิบัติงาน  และให้บริการทางด้านการแพทย์แก่ชุมชน  
 
ในโอกาสนี้  มูลนิธิ  คิง  เพาเวอร์  ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ฯ  โดยมอบสายข้อมือ  “เรา  พระเจ้าอยู่หัว”  รวมทั้งอุปกรณ์การเรียน  และอุปกรณ์กีฬา  เพื่อส่งเสริมการศึกษา  และสุขภาพที่ดีให้แก่เด็กๆ ในชุมชน  ในพิธีได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ  นายธวัธชัย  ทวีศรี  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ    เป็นผู้แทนมอบ  โดยมีรองศาสตราจารย์พันเอกนายแพทย์ วิโรจน์  อารีย์กุล  อาจารย์หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์และชุมชน  เป็นผู้แทนรับมอบ  เมื่อวันพุธที่  17  กันยายน  2551    ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  คิง  เพาเวอร์