T   T     T
   
   
 
 
               
 
 
 
 
 
 
ปันรักให้น้องผู้ยากไร้ โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง จังหวัดลพบุรี
 
     
 
 

ทุ่งทานตะวันออกดอกแบ่งบานสวยงามท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา  นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศหลั่งไหลไปเที่ยวชมจำนวนมากในแต่ละปี  ห่างออกไปไม่ไกลมีโรงเรียนเล็กๆ  ที่ต้องย้ายที่ตั้งใหม่  เนื่องจากสภาพน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  (โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี)

โรงเรียนขนาดเล็ก  สภาพแร้นแค้น  ความหวังที่มีอยู่  คือ  การรองบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล  อุปกรณ์การเรียนของเด็กๆ  เหล่านี้จะได้รับจัดสรรเพียงปีละครั้ง  ซึ่งไม่เพียงพอ  สภาพครอบครัวซึ่งมีอาชีพหลัก  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  โชคชะตาชีวิตถูกกำหนดโดยสภาพดินฟ้าอากาศ  อีกทั้งพื้นที่บริเวณนี้มักทำการเกษตรไม่ได้ผล  เนื่องจากสภาพดินเป็นดินหิน  อากาศแห้งแล้ง  มูลนิธิ  คิง  เพาเวอร์  จึงได้พิจารณามอบอุปกรณ์การเรียน  เสื้อผ้า  และของเล่น รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กๆ  โดยมีฝ่ายแคชเชียร์  และพนักงานกลุ่มบริษัท  คิง  เพาเวอร์  ร่วมสนับสนุนโครงการโดยจัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาซึ่งสามารถรวบรวมเงินจากฝ่ายต่างๆ ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 149,837.75 บาท   จัดสรรเป็นทุนการศึกษาจำนวน  98  ทุน

แบ่งเป็นทุนละ  1,000  บาท      จำนวน 20 ทุน
ทุนละ 500 บาท       จำนวน 32 ทุน
ทุนละ 100 บาท      จำนวน 46 ทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      40,600 บาท

ซื้อข้าวสาร อาหารแห้งให้โรงเรียน  27,050.05  บาท  สำหรับเงินจำนวนที่เหลือจากการทอดผ้าป่าการศึกษา จำนวน 82,187.70 บาท ได้ส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนในวันเสาร์ที่  23  สิงหาคม  2551  โดยมีนายจิตติ  โลห์สิวานนท์  เป็นผู้แทนฝ่ายแคชเชียร์ และมูลนิธิฯ  มอบของบริจาค  และมีนายเดชชัย  สรรพรชัยพงศ์  ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง  เป็นผู้แทนรับมอบ