T   T     T
   
   
 
สานต่อการพัฒนาที่ได้วางรากฐานไว้ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้โครงงานอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี