T   T     T
   
   
 
 
 

เราจะมุ่งช่วยเหลือ ให้การศึกษาและการสาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา

  เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งเน้นให้การศึกษาและการสาธารณสุข แก่เด็กและเยาวชน
 
  เป็นองค์กรการกุศลที่มุ่งดำเนินกิจการด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส
 
  เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
 
  เป็นศูนย์รวมของผู้มีอุดมการณ์ และต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน