T   T     T
   
   
 
 
 

พร้อมส่งเสริม เยาวชน คนของชาติ           มีโอกาส มีทุนเรียน เพียรศึกษา

พร้อมส่งเสริมสุขภาพอนามัยใช้ชีวา         เด็กก้าวหน้าอนาคตสดใสเอย


อนาคตของชาติ คือ เด็กและเยาวชน เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ

แต่ในความเป็นจริง ทุกวันนี้สภาพของเด็กและเยาวชนไทย ที่ยังขาดโอกาสทางด้านการศึกษา และปัญหาด้านการสาธารณสุข ก็ยังคงไม่หมดสิ้นไป แม้จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง มูลนิธิต่างๆ มากมาย ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือ โดยมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งมูลนิธิที่ตระหนักเห็นความสำคัญ ในปี 2549 จึงได้จัดทำโครงการ “หนูพระเจ้าอยู่หัว”

เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการเขียนคำถวายพระพรลงในบัตรถวายพระพรชัยมงคล เพื่อชิงทุนการศึกษาพระราชทาน จำนวน 999 ทุน และมูลนิธิฯ ก็จะยังคงยึดมั่นที่จะดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือการศึกษาและการสาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชนของชาติ ต่อไป