T   T     T
   
   
 
 
 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และวิวัฒน์พัฒนา ศักยภาพในด้านการศึกษา การสาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม โดยมีนายวิชัย ศรีวัฒนประภา เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ


มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ตระหนักถึงการศึกษา และการสาธารณสุขในเด็กและเยาวชน เพราะหากเด็กและเยาวชนยังขาดแคลน สารอาหาร ก็จะส่งผลไปถึงพัฒนาการด้านอื่นๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ดังนั้นการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษาและด้านการ สาธารณสุขไปพร้อมๆ กัน จึงจัดเป็นพันธกิจหลักที่มูลนิธิฯ จะเร่งดำเนินการ เพื่อให้ประเทศไทย ได้มีประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศ ในโอกาสต่อไป