T   T     T
   
   
 
 
 

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ก่อตั้งเมื่อ 24 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และวิวัฒน์พัฒนาศักยภาพในด้านการศึกษา สาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ แก่สังคม

มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้ดำเนินการด้วยความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ

 
  ในปี พ.ศ. 2548 มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ได้จัดทำโครงการสายข้อมือ “เราพระเจ้าอยู่หัว” ขึ้น เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
  ในปี 2549 ได้จัดทำโครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” สายข้อมือ “เราพระเจ้าอยู่หัว” รุ่นที่ 2 เพื่อเชิญชวนประชาชนชาวไทย เขียนคำถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 
  ได้จัดทำโครงการนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ โดย ร่วมมือกับผู้ผลิตนาฬิกาแบรนด์ดังระดับโลก เช่น Parmigiani Fleurier, Patek Philippe, Orient และ Seiko
 
  ได้จัดทำโครงการ “หนูพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก โครงการ “ไทยทั้งชาติ ถวายพระพร ร้อยอักษร ถวายพระเจ้าอยู่หัว” โดยรณรงค์ให้เยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการเขียนคำถวายพระพรลงในบัตรถวายพระพรชัยมงคล เพื่อชิงทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน 999 ทุน
 
  จากโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้น ผมในฐานะประธานกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ทุกท่าน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจ ซาบซึ้งใจ และอยากจะขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปที่ได้ให้การสนับสนุนในทุกๆ โครงการด้วยดีตลอดมา โดยเงินบริจาคทั้งหมดที่มีผู้บริจาคผ่านมายังมูลนิธิฯ นั้น ได้นำมาใช้ประโยชน์สมดังเจตจำนงของท่านทุกประการแล้ว ในโอกาสต่อไป มูลนิธิฯ ก็จะยังคงยืนหยัดที่จะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม สิ่งที่ผมตั้งใจไว้อยู่เสมอคือการสร้างความทัดเทียมกันทางด้านการศึกษา และการส่งเสริมการสาธารณสุขแก่เด็กและเยาวชน เพราะผมตระหนักอยู่เสมอถึงประโยชน์ของการศึกษา ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศชาติของเรา หากประเทศชาติขาดแคลนเยาวชนที่มีความรู้ความสามารถแล้ว การพัฒนาในทุกๆ ด้านคงเป็นไปได้อย่างยากลำบาก ซึ่งผมเอง ในฐานะนักธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อ หรือเจรจาด้านการค้าเพื่อพัฒนาองค์กร ก็ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ยิ่งทำให้เข้าใจได้เป็นอย่างดีว่าหากมองในภาพรวมของประเทศชาติ เยาวชนที่มีความรู้ความสามารถ และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จะเป็นกำลังเริ่มต้นที่สำคัญ เปรียบเสมือนรากของต้นไม้ที่หยั่งลึกลงไปยังพื้นดิน และคอยนำสารอาหารมาหล่อเลี้ยงลำต้นใหญ่ ต่อไป

ในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศล และพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาและการสาธารณสุข ของเยาวชนไทยให้พัฒนาอย่างถาวร โปรดให้ความร่วมมือร่วมใจ หรือเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการต่างๆ ของ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ อย่างต่อเนื่อง จักเป็นพระคุณยิ่ง

 
  นายวิชัย ศรีวัฒนประภา
ประธานกรรมการมูลนิธิ คิง เพาเวอร์